Pensioendesk adviseert over pensioenregelingen van werknemers, ZZP'ers, DGA en meer...

Pensioen Advisering

Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Zowel werkgevers als ondernemingsraden doen een beroep op onze consultants bij (complexe) pensioenvraagstukken.

U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Quickscan pensioenregeling
 • Ontwerp pensioenregeling
 • Scan Financiële positie
 • Analyse verplcihte aanstelling bedrijfstakpensioenfondsen
 • Controle juridische documenten
 • Controle pensioenadministratie
 • Wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Actuariële controle
 • Contractsonderhandeling met verzekeraar/intermediair
 • RJ 271 waardering en IFRS waarderingen
 • Waardeoverdrachtberekening individueel
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence
 • Verplichtstellingen en dispensatie
 • Instemmingsaanvraag en begeleiding Ondernemingsraden
 • Pensioencommunicatie conform nieuwe wetgeving

Pensioendesk Nederland is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Fiscaal goedgekeurde pensioenovereenkomsten
 • Pensioenwaardering conform RJ2014 (Raad voor de Jaarverslaggeving)
 • Actuariële rapportage pensioen bij echtscheiding
 • Ingegaan pensioen, premievrij pensioen, vervroeging en uitstel pensioen
 • Inkoop dienstjaren
 • Stamrechtberekening eigen beheer
 • Stamrechtovereenkomst 

De meeste werknemers bouwen een aanvullend pensioen op via een pensioenregeling van hun bedrijf of bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van pensioenopbouw.

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er 850.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de pensioenen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een pensioen op te bouwen.

Pensioendesk Nederland kan de ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

 • Oudedagsvoorzieningen
 • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
 • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst 
 • Vermogensanalyse

De ondernemingsraad heeft een belangrijk rol bij de fiscale- en juridische opzet van een pensioenregeling.
Pensioendesk Nederland adviseert de OR op de volgende deelgebieden:

 • Gevolgen pensioenakkoord voor werknemers
 • Quickscan pensioenregeling t.b.v. OR
 • (Her)Ontwerp pensioenregeling
 • Beoordeling wijzigingsverzoek werkgever
 • Begeleiding wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence en samenvoegingen OR
 • Instemmingsaanvraag en algemene begeleiding OR

Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van pensioencommunicatie voor werknemers. 

Pensioendesk Nederland heeft de mogelijkheid om voor u pensioencommunicatie op maat aan te bieden, zoals:

 • Pensioenstatements (jaarlijks of periodiek) met actuariële overzichten
 • Digitale arbeidsvoorwaarden
 • Inzage pensioentekort per werknemer
 • Koppeling en opslag van digitale loonstroken, startbrieven en UPO's.
 • Koppeling met salarispakketten voor mutatie-afhandelingen en controles
 • Berekening jaarlijkse eigen bijdrage werknemers

 

Dit betekent de nieuwe pensioenwet voor werkgevers

De samenleving vergrijst. En een baan voor het leven komt steeds minder vaak voor. Daarom wijzigen de regels over pensioen. Het pensioen wordt flexibeler, persoonlijker en transparanter. En de premie voor werkgevers en werknemers voorspelbaarder.

De nieuwe pensioenwet is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De nieuwe pensioenregels gaan na akkoord door de Eerste Kamer op 1 juli 2023 in. Daarna hebben pensioenuitvoerders tot 1 januari 2027 tijd om de bestaande pensioenafspraken aan te passen aan de nieuwe wet. Valt je bedrijf onder een CAO? Dan maken werkgeversorganisaties en vakbonden nieuwe afspraken over het pensioen. Regel je het pensioen voor je werknemers zelf? Maak dan samen met je pensioenaanbieder nieuwe afspraken.

Veel blijft hetzelfde

De Algemene Ouderdomswet (AOW) blijft bestaan. Medewerkers kunnen aanvullend pensioen blijven opbouwen via de werkgever. De werkgever betaalt iedere maand een bedrag aan het pensioenfonds, de premie. Een gedeelte hiervan houdt de werkgever maandelijks in op het loon van de werknemer, het werknemersdeel. Ook de manier waarop pensioenaanbieders werken blijft gelijk: ze beleggen het geld dat binnenkomt en betalen maandelijks geld aan mensen die met pensioen zijn.

Dit verandert

Er komen nieuwe regels over de premie. De maandelijkse premie wordt voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. De premie hangt niet meer af van de leeftijd van de werknemer. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers de pensioenkosten beter voorspellen. De hoogte van het percentage is nog onbekend. Daarnaast wordt het aanvullend pensioen flexibeler, transparanter en persoonlijker:

 • Het pensioen beweegt mee met de economie

Als het goed gaat met de economie gaat het pensioen omhoog. Als het minder goed gaat daalt het pensioen. Jaarlijks krijgen deelnemers een overzicht van de beleggingsresultaten en wat dit betekent voor het pensioen van later. Er komen regels die voorkomen dat pensioenen te hard dalen. Pensioenaanbieders doen geen beloftes meer over de hoogte van de pensioenuitkering.

 • Het pensioen wordt transparanter

Elke werknemer krijgt straks een eigen pensioenpot. Hierdoor is het makkelijker te zien hoeveel pensioen iemand opbouwt en wat dat betekent voor het pensioen van later.

 • Het pensioen wordt persoonlijker

Als een medewerker ergens anders gaat werken, verhuist de pensioenpot automatisch mee.

Dit moet je doen

Werkgevers die zijn aangesloten bij een cao hoeven voorlopig niets te doen. Vakbonden en pensioenaanbieders doen het voorbereidende werk. Zij maken nieuwe pensioenafspraken. Vervolgens ontvangen werknemers daar informatie over. Welke rol de werkgever hierin speelt hangt af van de pensioenaanbieder. Ben je als werkgever niet aangesloten bij een CAO dan moet je zelf afspraken maken.

Overgangsregeling

Regel je het pensioen van je werknemers zelf? Dan moet je een aantal keuzes maken. Zo moet je kiezen of je personeel gebruikmaakt van nieuwe pensioenafspraken of van de overgangsregeling. Met de overgangsregeling blijven de huidige pensioenafspraken gelden tot een medewerker uit dienst gaat. Nieuwe medewerkers vallen direct onder de nieuwe afspraken die je maakt met een pensioenaanbieder.

Nieuwe afspraken

Voor de nieuwe regeling moet je ook een aantal keuzes maken. Bijvoorbeeld over de hoogte van de premie die de werkgever betaalt en welk bedrag die de werkgever daarvan inhoudt op het loon. Ook bepaalt de werkgever hoe de pensioenaanbieder de premie belegt: voor iedere medewerker apart of voor alle medewerkers samen. Daarnaast maakt de werkgever met de pensioenaanbieder afspraken over hoeveel risico de pensioenaanbieder neemt bij het beleggen. Wat de beste keuze is hangt onder andere af van de leeftijd van de medewerkers. Hulp nodig bij je beslissing? Lees de informatie op Ons nieuwe pensioen https://www.onsnieuwepensioen.nl/en ga in gesprek met een pensioenadviseur.

Meer werknemers aanvullend pensioen

Organisaties die meedenken over de invulling van de nieuwe pensioenwet, zoals de Stichting van de Arbeid (StvA) willen dat meer werknemers aanvullend pensioen opbouwen. Een verplicht aanvullend pensioen komt er waarschijnlijk niet. Wel komen er regels over het informeren van werknemers. Zo adviseert StvdA dat er een melding op de loonstrook en jaaropgave moet komen bij medewerkers die geen aanvullend pensioen opbouwen. Om ervoor te zorgen dat meer werknemers aanvullend pensioen opbouwen komt er waarschijnlijk een basispensioen. Dit maakt het voor kleine en startende werkgevers makkelijker om aanvullend pensioen aan te bieden. Vakbonden en pensioenaanbieders zijn hierover in gesprek. Hoe het basispensioen eruit komt te zien is niet bekend.

Uiterlijk in 2027 aangepast

De regering werkte de afgelopen jaren samen met werknemers- en werkgeversorganisaties aan het pensioenakkoord. De precieze regels werkt de regering op dit moment uit aan de hand van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is een resultaat van de afspraken die in het pensioenakkoord staan.