Pensioendesk adviseert over pensioenregelingen van werknemers, ZZP'ers, DGA en meer...

Pensioen Advisering

Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Zowel werkgevers als ondernemingsraden doen een beroep op onze consultants bij (complexe) pensioenvraagstukken.

U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Quickscan pensioenregeling
 • Ontwerp pensioenregeling
 • Scan Financiële positie
 • Analyse verplcihte aanstelling bedrijfstakpensioenfondsen
 • Controle juridische documenten
 • Controle pensioenadministratie
 • Wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Actuariële controle
 • Contractsonderhandeling met verzekeraar/intermediair
 • RJ 271 waardering en IFRS waarderingen
 • Waardeoverdrachtberekening individueel
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence
 • Verplichtstellingen en dispensatie
 • Instemmingsaanvraag en begeleiding Ondernemingsraden
 • Pensioencommunicatie conform nieuwe wetgeving

Pensioendesk Nederland is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Fiscaal goedgekeurde pensioenovereenkomsten
 • Pensioenwaardering conform RJ2014 (Raad voor de Jaarverslaggeving)
 • Actuariële rapportage pensioen bij echtscheiding
 • Ingegaan pensioen, premievrij pensioen, vervroeging en uitstel pensioen
 • Inkoop dienstjaren
 • Stamrechtberekening eigen beheer
 • Stamrechtovereenkomst 

De meeste werknemers bouwen een aanvullend pensioen op via een pensioenregeling van hun bedrijf of bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van pensioenopbouw.

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er 850.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de pensioenen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een pensioen op te bouwen.

Pensioendesk Nederland kan de ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

 • Oudedagsvoorzieningen
 • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
 • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst 
 • Vermogensanalyse

De ondernemingsraad heeft een belangrijk rol bij de fiscale- en juridische opzet van een pensioenregeling.
Pensioendesk Nederland adviseert de OR op de volgende deelgebieden:

 • Gevolgen pensioenakkoord voor werknemers
 • Quickscan pensioenregeling t.b.v. OR
 • (Her)Ontwerp pensioenregeling
 • Beoordeling wijzigingsverzoek werkgever
 • Begeleiding wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence en samenvoegingen OR
 • Instemmingsaanvraag en algemene begeleiding OR

Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van pensioencommunicatie voor werknemers. 

Pensioendesk Nederland heeft de mogelijkheid om voor u pensioencommunicatie op maat aan te bieden, zoals:

 • Pensioenstatements (jaarlijks of periodiek) met actuariële overzichten
 • Digitale arbeidsvoorwaarden
 • Inzage pensioentekort per werknemer
 • Koppeling en opslag van digitale loonstroken, startbrieven en UPO's.
 • Koppeling met salarispakketten voor mutatie-afhandelingen en controles
 • Berekening jaarlijkse eigen bijdrage werknemers