Pensioendesk adviseert over pensioenregelingen van werknemers, ZZP'ers, DGA en meer...

Pensioen Advisering

Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Zowel werkgevers als ondernemingsraden doen een beroep op onze consultants bij (complexe) pensioenvraagstukken.

U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Quickscan pensioenregeling
 • Ontwerp pensioenregeling
 • Scan Financiële positie
 • Analyse verplcihte aanstelling bedrijfstakpensioenfondsen
 • Controle juridische documenten
 • Controle pensioenadministratie
 • Wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Actuariële controle
 • Contractsonderhandeling met verzekeraar/intermediair
 • RJ 271 waardering en IFRS waarderingen
 • Waardeoverdrachtberekening individueel
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence
 • Verplichtstellingen en dispensatie
 • Instemmingsaanvraag en begeleiding Ondernemingsraden
 • Pensioencommunicatie conform nieuwe wetgeving

Pensioendesk Nederland is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Fiscaal goedgekeurde pensioenovereenkomsten
 • Pensioenwaardering conform RJ2014 (Raad voor de Jaarverslaggeving)
 • Actuariële rapportage pensioen bij echtscheiding
 • Ingegaan pensioen, premievrij pensioen, vervroeging en uitstel pensioen
 • Inkoop dienstjaren
 • Stamrechtberekening eigen beheer
 • Stamrechtovereenkomst 

De meeste werknemers bouwen een aanvullend pensioen op via een pensioenregeling van hun bedrijf of bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van pensioenopbouw.

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er 850.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de pensioenen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een pensioen op te bouwen.

Pensioendesk Nederland kan de ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

 • Oudedagsvoorzieningen
 • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
 • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst 
 • Vermogensanalyse

De ondernemingsraad heeft een belangrijk rol bij de fiscale- en juridische opzet van een pensioenregeling.
Pensioendesk Nederland adviseert de OR op de volgende deelgebieden:

 • Quickscan pensioenregeling t.b.v. OR
 • (Her)Ontwerp pensioenregeling
 • Beoordeling wijzigingsverzoek werkgever
 • Begeleiding wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence en samenvoegingen OR
 • Instemmingsaanvraag en algemene begeleiding OR

Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van pensioencommunicatie voor werknemers. 

De Eerste Kamer heeft dinsdag 19 mei 2015  unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit. De Tweede Kamer steunde onlangs ook al voltallig het voorstel van Klijnsma.

Staatssecretaris Klijnsma: "Ik ben blij met de onverdeelde steun om de pensioencommunicatie verder te verbeteren en vooral te verhelderen voor de mensen. Werknemers en gepensioneerden moeten eenvoudig kunnen zien hoe het ervoor staat met hun pensioen.''

De wet zal op 1 juli in werking treden en moet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer. Het moet duidelijk zijn welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals  bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen. Ook gaan fondsen en verzekeraars meer  communiceren over onzekerheden.

De wet beoogt mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Verder bieden  de pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken.

Met het aannemen van deze wet zijn een reeks belangrijke  pensioenmaatregelen uit het regeerakkoord gerealiseerd. Klijnsma kreeg eerder al groen licht voor een fiscale hervorming, een aanpassing van het financieel toetsingskader, voorstellen om de kwaliteit van het bestuur van pensioenfondsen te verbeteren en het interne toezicht te versterken. Het verhelderen van de pensioencommunicatie is de vierde voorgenomen verandering die van kracht wordt.

Klijnsma: "Het gaat om verbeteringen die het vertrouwen in het pensioen kunnen herstellen en versterken."Pensioendesk Nederland heeft de mogelijkheid om pensioencommunicatie op maat aan te bieden, zoals:

 • Pensioenstatements met actuariele overzichten
 • Digitale arbeidsvoorwaarden
 • Inzage pensioentekort per werknemer
 • Koppeling en opslag van digitale loonstroken, startbrieven en UPO's.