Over Pensioendesk Nederland

Wij helpen u vérder met onafhankelijk pensioenadvies!


Pensioendesk Nederland hecht aan een goede voorlichting op het gebied van haar financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) bieden wij u voorafgaand aan het adviseren van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. 

Het dienstverleningsdocument dat u van ons ontvangt, is een puur informatief en verplicht u niet om bepaalde adviesdiensten af te nemen. 

Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast.

Wat u van ons moet weten


Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016769.

Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Wij adviseren, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico's waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Pensioendesk Nederland heeft geen rol bij het bemiddelen voor een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij geen rol hebben bij het afsluiten van de geadviseerde producten. 

Wij adviseren nagenoeg uitsluitend in de meer ingewikkelde producten (complexe financiële producten). Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in Pensioendesk Nederland. 

Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 

Kifid 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
info@kifid.nl  
www.kifid.nl  

Ons aansluitnummer bij Kifid is: 300.012306. 
Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Heeft u een vraag, een klacht, compliment of opmerking over onze dienstverlening of de dienstverlening van een regionaal pensioendeskkantoor. Neemt u dan vooral contact met ons op.