Pensioendesk adviseert over pensioenregelingen van werknemers, ZZP'ers, DGA en meer...

Pensioen advisering


Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van pensioenvoorzieningen.

Wij adviseren Werkgevers, DGA's, ZZP'ers, Ondernemingsraden en Werknemers.

Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Zowel werkgevers als ondernemingsraden doen een beroep op onze consultants bij (complexe) pensioenvraagstukken.

U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Quickscan pensioenregeling
 • Ontwerp pensioenregeling
 • Scan Financiële positie
 • Analyse verplcihte aanstelling bedrijfstakpensioenfondsen
 • Controle juridische documenten
 • Controle pensioenadministratie
 • Wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Actuariële controle
 • Contractsonderhandeling met verzekeraar/intermediair
 • RJ 271 waardering en IFRS waarderingen
 • Waardeoverdrachtberekening individueel
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence
 • Verplichtstellingen en dispensatie
 • Instemmingsaanvraag en begeleiding Ondernemingsraden
 • Pensioencommunicatie conform nieuwe wetgeving

Pensioendesk Nederland is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Fiscaal goedgekeurde pensioenovereenkomsten
 • Pensioenwaardering conform RJ2014 (Raad voor de Jaarverslaggeving)
 • Actuariële rapportage pensioen bij echtscheiding
 • Ingegaan pensioen, premievrij pensioen, vervroeging en uitstel pensioen
 • Inkoop dienstjaren
 • Stamrechtberekening eigen beheer
 • Stamrechtovereenkomst

De meeste werknemers bouwen een aanvullend pensioen op via een pensioenregeling van hun bedrijf of bij een bedrijfstakpensioenfonds. ZZP'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van pensioenopbouw.

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er 850.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de pensioenen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een pensioen op te bouwen.

Pensioendesk Nederland kan de ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

 • Oudedagsvoorzieningen
 • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
 • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst
 • Vermogensanalyse

De ondernemingsraad heeft een belangrijk rol bij de fiscale- en juridische opzet van een pensioenregeling. 
Pensioendesk Nederland adviseert de OR op de volgende deelgebieden:

 • Gevolgen pensioenakkoord voor werknemers
 • Quickscan pensioenregeling t.b.v. OR
 • (Her)Ontwerp pensioenregeling
 • Beoordeling wijzigingsverzoek werkgever
 • Begeleiding wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence en samenvoegingen OR
 • Instemmingsaanvraag en algemene begeleiding OR

Pensioendesk Nederland heeft een ruime expertise op het terrein van pensioencommunicatie voor werknemers.

Pensioendesk Nederland heeft de mogelijkheid om voor u pensioencommunicatie op maat aan te bieden, zoals:

 • Pensioenstatements (jaarlijks of periodiek) met actuariële overzichten
 • Digitale arbeidsvoorwaarden
 • Inzage pensioentekort per werknemer
 • Koppeling en opslag van digitale loonstroken, startbrieven en UPO's.
 • Koppeling met salarispakketten voor mutatie-afhandelingen en controles
 • Berekening jaarlijkse eigen bijdrage werknemers

Dit betekent de nieuwe pensioenwet voor werkgevers

De samenleving vergrijst. En een baan voor het leven komt steeds minder vaak voor. Daarom wijzigen de regels over pensioen. Het pensioen wordt flexibeler, persoonlijker en transparanter. En de premie voor werkgevers en werknemers voorspelbaarder.

De nieuwe pensioenwet is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De nieuwe pensioenregels gaan na akkoord door de Eerste Kamer op 1 juli 2023 in. Daarna hebben pensioenuitvoerders tot 1 januari 2027 tijd om de bestaande pensioenafspraken aan te passen aan de nieuwe wet. Valt je bedrijf onder een CAO? Dan maken werkgeversorganisaties en vakbonden nieuwe afspraken over het pensioen. Regel je het pensioen voor je werknemers zelf? Maak dan samen met je pensioenaanbieder nieuwe afspraken.

Veel blijft hetzelfde

De Algemene Ouderdomswet (AOW) blijft bestaan. Medewerkers kunnen aanvullend pensioen blijven opbouwen via de werkgever. De werkgever betaalt iedere maand een bedrag aan het pensioenfonds, de premie. Een gedeelte hiervan houdt de werkgever maandelijks in op het loon van de werknemer, het werknemersdeel. Ook de manier waarop pensioenaanbieders werken blijft gelijk: ze beleggen het geld dat binnenkomt en betalen maandelijks geld aan mensen die met pensioen zijn.

Dit verandert

Er komen nieuwe regels over de premie. De maandelijkse premie wordt voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. De premie hangt niet meer af van de leeftijd van de werknemer. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers de pensioenkosten beter voorspellen. De hoogte van het percentage is nog onbekend. Daarnaast wordt het aanvullend pensioen flexibeler, transparanter en persoonlijker:

 • Het pensioen beweegt mee met de economie

Als het goed gaat met de economie gaat het pensioen omhoog. Als het minder goed gaat daalt het pensioen. Jaarlijks krijgen deelnemers een overzicht van de beleggingsresultaten en wat dit betekent voor het pensioen van later. Er komen regels die voorkomen dat pensioenen te hard dalen. Pensioenaanbieders doen geen beloftes meer over de hoogte van de pensioenuitkering.

 • Het pensioen wordt transparanter

Elke werknemer krijgt straks een eigen pensioenpot. Hierdoor is het makkelijker te zien hoeveel pensioen iemand opbouwt en wat dat betekent voor het pensioen van later.

 • Het pensioen wordt persoonlijker

Als een medewerker ergens anders gaat werken, verhuist de pensioenpot automatisch mee.

Dit moet je doen

Werkgevers die zijn aangesloten bij een cao hoeven voorlopig niets te doen. Vakbonden en pensioenaanbieders doen het voorbereidende werk. Zij maken nieuwe pensioenafspraken. Vervolgens ontvangen werknemers daar informatie over. Welke rol de werkgever hierin speelt hangt af van de pensioenaanbieder. Ben je als werkgever niet aangesloten bij een CAO dan moet je zelf afspraken maken.

Overgangsregeling

Regel je het pensioen van je werknemers zelf? Dan moet je een aantal keuzes maken. Zo moet je kiezen of je personeel gebruikmaakt van nieuwe pensioenafspraken of van de overgangsregeling. Met de overgangsregeling blijven de huidige pensioenafspraken gelden tot een medewerker uit dienst gaat. Nieuwe medewerkers vallen direct onder de nieuwe afspraken die je maakt met een pensioenaanbieder.

Nieuwe afspraken

Voor de nieuwe regeling moet je ook een aantal keuzes maken. Bijvoorbeeld over de hoogte van de premie die de werkgever betaalt en welk bedrag die de werkgever daarvan inhoudt op het loon. Ook bepaalt de werkgever hoe de pensioenaanbieder de premie belegt: voor iedere medewerker apart of voor alle medewerkers samen. Daarnaast maakt de werkgever met de pensioenaanbieder afspraken over hoeveel risico de pensioenaanbieder neemt bij het beleggen. Wat de beste keuze is hangt onder andere af van de leeftijd van de medewerkers. Hulp nodig bij je beslissing? Lees de informatie op Ons nieuwe pensioen https://www.onsnieuwepensioen.nl/en ga in gesprek met een pensioenadviseur.

Meer werknemers aanvullend pensioen

Organisaties die meedenken over de invulling van de nieuwe pensioenwet, zoals de Stichting van de Arbeid (StvA) willen dat meer werknemers aanvullend pensioen opbouwen. Een verplicht aanvullend pensioen komt er waarschijnlijk niet. Wel komen er regels over het informeren van werknemers. Zo adviseert StvdA dat er een melding op de loonstrook en jaaropgave moet komen bij medewerkers die geen aanvullend pensioen opbouwen. Om ervoor te zorgen dat meer werknemers aanvullend pensioen opbouwen komt er waarschijnlijk een basispensioen. Dit maakt het voor kleine en startende werkgevers makkelijker om aanvullend pensioen aan te bieden. Vakbonden en pensioenaanbieders zijn hierover in gesprek. Hoe het basispensioen eruit komt te zien is niet bekend.

Uiterlijk in 2027 aangepast

De regering werkte de afgelopen jaren samen met werknemers- en werkgeversorganisaties aan het pensioenakkoord. De precieze regels werkt de regering op dit moment uit aan de hand van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is een resultaat van de afspraken die in het pensioenakkoord staan.

Pensioen ondersteuning


Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct) valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht ('Wft').

Pensioendesk Nederland ondersteunt haar deelnemers bij juiste toepassing van de 'AFM-leidraad tweedepijler pensioenadvisering' en helpt adviestrajecten waar mogelijk te verbeteren.

Dit is zowel in het belang van de werkgevers als van de werknemers. Maar ook voor onze eigen deelnemers, om te ondersteunen dat het gehanteerde adviestraject voldoet aan de actuele wettelijke eisen.

Wat betekent dit voor u?

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen. In beide gevallen kan hij hiervoor advies vragen aan de regionale pensioendeskkantoren.

Voordat zij advies kunnen geven, is er veel informatie nodig over uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid, uw kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen. Relevante informatie over uw onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kunt u van ons een gedegen advies verwachten. Wij zijn adviseur van de werkgever, ondernemingsraad of beide partijen gezamenlijk. Ons adviestraject bestaat overigens uit 4 fasen.

Adviestraject

Inventarisatie 
In deze fase zijn wij wettelijk verplicht om bij de werkgever informatie in te winnen over:

 • Kennis en ervaring
 • De financiële positie van de onderneming
 • De doelstelling van de werkgever
 • De risicobereidheid van de werkgever

Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies. 

Pensioendesk Nederland verwacht van een adviseur dat in deze fase aandacht geschonken wordt aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de werkgever. Maar ook dat de door u (mondeling) verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid, voor zover mogelijk. In deze fase informeren wij de werkgever in algemene zin over alle relevante pensioensconstructies. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

Analyse
In de analysefase vertalen wij de kenmerken van uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling en/of pensioenproduct. Deze analyse kunnen wij actuarieel onderbouwen.

Advies en nazorg 
Wij brengen een advies uit dat aansluit bij uw wensen en doelstellingen, op basis van alle verzamelde informatie. In geval door een pensioenadviseur een pensioenproduct is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioenproduct de onderneming ondersteunen. De mate van ondersteuning wordt vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement).

Vanuit Pensioendesk Nederland ondersteunen wij pensioenspecialisten en deelnemers bij het dynamische adviesproces van inventarisatie en analyse om tot een passend advies te komen.

Het toelichten van een pensioenregeling valt niet onder deWft-eisen 'passend advies'. Zodra u als werknemer diverse keuzes moet maken en u vraagt een pensioenadviseur om advies dan volgt een uitgebreide inventarisatie van uw kennisniveau, uw financiële positie, uw doelstellingen en wensen.

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal zaken voor u als werknemer zeer belangrijk zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening binnen ons advies.

1. What's in it for me: persoonlijk relevante informatie

U als werknemer heeft behoefte aan informatie op maat. Het is van belang om u te voorzien van informatie die persoonlijk relevant is, en aansluit bij uw levenssituatie. Wij hebben er geen belang bij om u te overspoelen met informatie die niet voor u van toepassing is. Belangrijke adviesmomenten zijn 'life events' waarmee u mogelijk te maken krijgt, zoals het wisselen van baan, trouwen of scheiden.

2. U wenst een totaalbeeld

Voor u is één ding van groot belang: wat krijg ik na mijn pensionering maandelijks op mijn bankrekening gestort? Echter, in de praktijk ontvangt (nagenoeg) niemand een dergelijk overzicht. Ondanks de komst van een Nationaal Pensioenregister is het verkrijgen van een totaaloverzicht nog steeds een zeer complexe exercitie. U bent in de regel gebaat bij netto pensioenoverzichten, en integratie van de AOW in de totaalbedragen.

Wij verwachten dat Nationaal Pensioenregister een belangrijke rol kan gaan spelen bij het integreren van de pensioeninformatie.

3. Persoonlijk contact is essentieel

Ondanks de opkomst van internet en de pensioenplanners blijft het persoonlijk contact met de deelnemer een zeer effectieve communicatie methode. Gezien de lage betrokkenheid van deelnemers bij hun pensioen kunnen pensioenuitvoerders niet volstaan met het passief aanbieden van informatie, maar dienen ze pro-actief in contact te treden met hun deelnemers.

Het persoonlijk contact is hier uitermate geschikt voor. Het persoonlijk contact kan de vorm aannemen van één op één gesprekken, maar kan ook groepsgewijs. Zo organiseren wij themabijeenkomsten voor nieuwe medewerkers of geven we collectief uitleg over de pensioenregeling en bijvoorbeeld een Uniform Pensioenoverzicht. Ook het inzetten van pensioenambassadeurs (bijvoorbeeld HR medewerkers) binnen het bedrijf helpt bij het creëren van pensioenbewustzijn.

4. Pensioencommunicatie: een logisch geheel

Het is van belang dat de communicatie van pensioenuitvoerder richting deelnemer een logisch geheel vormt. Communicatiemomenten dienen op elkaar afgestemd te zijn. Daarnaast is het ook van belang om ervoor te zorgen dat de verschillende communicatiemomenten afzonderlijk van elkaar te begrijpen zijn. Ook hier speelt de kracht van herhalen in periodieke informatievoorzieningen.

Wij kunnen voor werkgevers en werknemers jaarlijks EB-statements verzorgen waarin niet alleen de pensioensituaties (grafisch) in beeld worden gebracht, maar ook de overige arbeidsemolumenten zichtbaar worden gemaakt.

5. De werkgever als belangrijke steunzender

De band tussen u als werknemer met uw werkgever is vaak sterker dan de band tussen u en uw pensioenuitvoerder. De werkgever is een bekende en constante factor voor de deelnemer, en kan daarom een effectief kanaal zijn om de pensioenboodschap over te brengen.

Het is zaak om de werkgever ervan te overtuigen dat ook zijn inspanning noodzakelijk is om te komen tot een goed geïnformeerde deelnemer. Zowel de pensioenuitvoerder als uw werkgever hebben een informatieplicht. De HR afdeling kan hierbij een sleutelrol spelen.

6. Life event gerichte communicatie

Naast de werkgever zijn er ook andere partijen die een rol kunnen spelen bij het overbrengen van de pensioenboodschap. Bij de verschillende life events die invloed hebben op de pensioensituatie komt de deelnemer vaak in contact met bepaalde instanties of personen: de notaris bij het kopen van een huis, de gemeente bij trouwen en scheiden, de Kamer van Koophandel bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoorts.

Deze organisaties kunnen een rol spelen bij het uitdragen van de pensioenboodschap. Om dit effectief op te zetten is Pensioendesk Nederland continue op zoek naar samenwerkingen binnen de pensioensector.

7. Gelaagdheid van de informatie

Omdat niet alle deelnemers behoefte hebben aan, en niet gebaat zijn bij, een zelfde hoeveelheid informatie is het goed om de pensioeninformatie gelaagd aan te bieden.

Wij starten tijdens onze groepsbijeenkomsten altijd met duidelijke en concrete basisinformatie, en bieden deelnemers die behoefte hebben aan meer informatie de mogelijkheid om deze eenvoudig te verkrijgen.

8. Vertrouwen in de pensioenadviseur

Een goede relatie met de deelnemer zorgt ervoor dat de deelnemer de pensioenadviseur vertrouwt, en hij eerder geneigd zal zijn informatie van de pensioenuitvoerder tot zich te nemen. Wij hebben tot doel vertrouwensband met u en uw werkgever op te bouwen om u consistent, begrijpelijk, pro-actief en eerlijk te informeren.

Bij incidenten is het verstandig om pro-actief openheid van zaken te geven. Wij communiceren richting u en uw werkgever ook als het niet persé moet. Dit in het kader van onze nazorg.